Trang chủ » Dịch vụ » Đăng ký mã vạch

Đăng ký mã vạch

Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8)

Đăng ký mã vạch

Đăng ký mã vạch

Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau:

Từ trái sang phải

+ Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu

+ Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số

+ Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp

+ Số cuối cùng là số kiểm tra

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH :

+ Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng)

+ Danh sách sản phẩm

THỜI GIAN:

- 02 ngày cấp Mã số tạm thời

- 02 tháng cấp giấy chứng nhận.

Mã EAN-13

STT Phân loại Chi phí Phí duy trì hàng năm
1 10 số 2.500.000 500.000
2 9 số 3.000.000 500.000
3 8 số 3.500.000 1.000.000