Trang chủ » Tin pháp luật » Công văn 12067/BTC-HCSN về tiết kiệm chi ngân sách

Công văn 12067/BTC-HCSN về tiết kiệm chi ngân sách

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2013, Bộ tài chính đã có công văn 12067 với các nội dung

1. Thu hồi số vốn đầu tư của các dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch năm 2013 nhưng đến 30/6/2013 các cơ quan, đơn vị chưa đến Kho bạc Nhà nước mở tài khoản giao dịch.

Thu hồi các khoản dự toán chi thường xuyên đã được giao trong dự toán năm 2013 của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương nhưng đến hết ngày 30/6/2013 chưa phân bổ hoặc phân bổ không đúng quy định.

2. Rà soát các khoản chi thường xuyên đã được bố trí trong dự toán ngân sách năm 2013 và các dự án đầu tư đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2013 nhưng chưa triển khai thực hiện

3. Rà soát các khoản chi đã bố trí trong dự toán nhưng chưa thật sự cấp bách để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện, nhất là các khoản chi: mua xe công; chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; chi phí tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước.

4. Tiết kiệm 10% từ các nguồn phí, lệ phí thu được.

Bộ cũng yêu cầu các cơ quan thực hiện rà soát các nội dung này và gửi phương án thu hồi, cắt giảm, tiết kiệm về ơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/10/2013.